Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je rodomark s.r.o., IČO: 44437811 se sídlem Písecká 1, Velký Krtíš, 99001 (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa: Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

  • email: rodomark@rodomark.com

  • telefón: +421 918 882 228

 3. Osobní údaj je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na základě jednoho či více zvláštních faktorů, ať už fyziologických, genetických, psychických, ekonomických, kulturních nebo sociálních.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

 1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud nedojde k objednání zboží nebo služeb.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit.

 3. Neexistuje automatické individuální rozhodování správce ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce ukládá osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků vyplývajících z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodávkách zboží/služeb/platbách podle smlouvy.

  • poskytování služeb provozu e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu.

  • poskytování marketingových služeb

 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR nebo omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání dat a ukládání osobních údajů v písemné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu v online formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. internetový formulář.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zašle vám novou verzi zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.05.2018.