Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) se vydávají:

rodomark s.r.o.

IČO: 02367891

DIČ: CZ02367891

IČ DPH: CZ02367891

Sídlo společnosti: Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

zapísaná v živnostenského rejstříku

email: rodomark@rodomark.com

telefón: +421 918 882 228

www.rodomark.cz

(dále jen „prodávající„)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující„) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.rodomark.sk (dále jen „internetový obchod„).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají ve slovenském jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů na vrácení zboží, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny v internetovém obchodě.lou poštou. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující objednává zboží následujícími způsoby:zby.
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud jste se již dříve zaregistrovali v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při objednávce si kupující zvolí zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky zadal. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Predávajúci považuje informácie uvedené v objednávke za správne. Platnost objednávky je podmíněna vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Bezprostředně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. K potvrzení jsou přiloženy aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až poté, co prodávající obdrží objednávku. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nelze splnit, zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího upravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a smluvní nabídku ke koupi. je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zavoláním na telefonní číslo prodávajícího nebo zasláním elektronické zprávy na e-mail prodávajícího, obojí způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 6. Kupující může zrušit objednávku zavoláním na telefonní číslo prodávajícího nebo zasláním elektronické zprávy na e-mail prodávajícího, obojí způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle mu na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a zmluvnú ponuku na kúpu. je v tomto případě ukončena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Účet zákazníka

 1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě má kupující přístup ke svému zákaznickému účtu. Kupující si může objednat zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující si může objednat zboží i bez registrace.
 2. Při registraci zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakékoli změny je kupující povinen aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.
 3. Přístup k účtu zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích potřebných pro přístup ke svému zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám používat zákaznický účet.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, nebo v případě, že kupující porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo. nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích stran.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • Dobírka, přímý vklad na účet
 1. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady na dodání zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou podobnou platbu předem. Platba kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o registraci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technické závady pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 1. Volba způsobu doručení se provádí během procesu objednávání.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu přepravy a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob přepravy sjednán na základě zvláštní žádosti kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady na jakýkoli jiný způsob doručení.
 4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad neprodleně informovat dopravce. V případě poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, avšak až po převzetí zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, avšak až po převzetí zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní
 • od data převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodávka několika částí.
 • od data převzetí první dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelně se opakující dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, pokud byly poskytnuty s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit, a pokud byla služba plně poskytnuta,
 • za dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu nezávisle na vůli prodávajícího a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • pro dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
 • při dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodání zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen,
 • na dodávku zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, pokud jsou prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,
 • za dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném a prodeje knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
 • za dodání elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo dodání elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 • v ostatních případech uvedených v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky získané jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu nevzniknou další náklady.
 5. Pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, uhradí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nenošené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží ukončil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem nebo způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadných plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí bez vad. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud k ujednání nedošlo, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,
 • zboží je vhodné k účelu, pro který prodávající uvádí, že má být použito, nebo pro který se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá kvalitě nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předlohy, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
 • zboží je v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
 • zboží splňuje zákonné požadavky.
 1. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží, na použité zboží z důvodu vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
 2. V případě vady může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího a požadovat:
 • pokud se jedná o závadu, kterou lze odstranit:
 • bezplatné odstranění vadného zboží,
 • vyměnit zboží za nové,
 • pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit:
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit,
 • pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného,
 • pokud zboží nelze řádně používat z důvodu opakovaného výskytu vady nebo vad po opravě,
 • pokud nemůže zboží řádně užívat pro velké množství vad.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, kde je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může rovněž podat stížnost osobě určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci předá k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Uplatní-li spotřebitel reklamaci, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec či určená osoba povinen informovat spotřebitele o jeho právech z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z jeho práv z vadného plnění uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec či určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno složité technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. . Po určení způsobu vyřízení reklamace musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později. Vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání reklamace. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo vyměnit zboží za nové. Za okamžik vzniku reklamace se považuje okamžik, kdy dojde k projevu vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) vůči prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace nejpozději do 30 dnů od data reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu přiměřených nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací. Kupující může toto právo uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Kupující má možnost volby způsobu reklamace a jejího vyřízení, pokud existuje více možností.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud jde o práva z vadného plnění, se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 89/2012 Sb. 40/1964 Zb. občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Doručení

 1. Strany si mohou vzájemně doručovat veškerou písemnou korespondenci elektronickou poštou.
 2. Kupující je povinen doručovat prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele podat žalobu.
 2. ‎ ‎
 3. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný okresní úřad odboru živnostenského podnikání. Česká Obchodní inspekce mimo jiné dohlíží na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů .

X. Stížnosti

Výrobky, na které se vztahuje právo na reklamaci, musí být předány k posouzení bezprostředně po zjištění závady, musí být čisté a s řádnými doklady a popisem závady, případně musí být označeno místo závady.

 • Jak postupovat

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice. Dopravu hradí prodávající. Kontaktujte nás, jakmile budete vědět, kdy a kde si budeme moci zásilku vyzvednout. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji obdrželi při dodání. Ke zboží přiložte doklad o nákupu. Vždy používejte balicí papír nebo karton, aby nemohlo dojít k polepení, popsání nebo jinému poškození původního obalu během přepravy. Nezasílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží přijato. Doporučujeme zboží pojistit. Reklamační protokol obdržíte ihned po obdržení zboží. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, aby se předešlo dalšímu možnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny doklady, které kupující obdržel spolu se zbožím, např. faktura, paragon, záruční list atd. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provozu výrobků, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním výrobků, jakož i za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Z hygienických důvodů je zboží přijímáno k reklamaci pouze po řádném vyčištění. Pokud výrobce poskytuje delší záruku, je to uvedeno u zboží v katalogu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O stížnosti budete informováni e-mailem nebo SMS zprávou. Stejně jako při doručení objednávky budete informováni o odeslání balíčku a datu doručení.

XI. Závěrečné ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že se tento vztah řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně platných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetí strany do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí provádět žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných součástí tvořících internetový obchod nebo je neoprávněně používat a používat internetový obchod nebo jeho části či software způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo určením.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Prodávající může znění obchodních podmínek změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozí verze obchodních podmínek.
 7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k podmínkám.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.05. 2018